فلومتر الکترومغناطیسی

فلومتر الکترومغناطیسی

فلومتر الکترومغناطیسی

Blog Article

سنسور فلومتر مغناطیسی
کنتور مغناطیسی شامل یک سنسور است که روی لوله نصب شده و سیال از میان آن عبور می‌کند.

درون سنسور دو الکترود به دیواره‌ها متصل شده‌اند که عمود بر جهت جریان قرار دارند. این الکترودها به صورت کلی از استیل ضدزنگ ساخته شده‌اند. همچنین دو الکترود دیگر در بالا و کف سنسور جهت تشخیص پر بودن و یا خالی بودن سنسور از سیال تعبیه شده‌اند
فلومتر مغناطیسی یا دبی سنج الکترومغناطیسی (Magnetic Flow Meter) از ابزار‌های اندازه گیری سرعت و دبی جریان سیال است که بر اساس قانون فارادی عمل میکند.


فلومتر الکترومغناطیسی برای اندازه‌گیری دبی جریان سیالات با رسانایی بیشتر از ۵ میکروزیمنس بر ثانیه مانند سیالات پایه آب قابل استفاده می باشد.
سنسور فلومتر مغناطیسی
کنتور مغناطیسی شامل یک سنسور است که روی لوله نصب شده و سیال از میان آن عبور می‌کند.

درون سنسور دو الکترود به دیواره‌ها متصل شده‌اند که عمود بر جهت جریان قرار دارند. این الکترودها به صورت کلی از استیل ضدزنگ ساخته شده‌اند. همچنین دو الکترود دیگر در بالا و کف سنسور جهت تشخیص پر بودن و یا خالی بودن سنسور از سیال تعبیه شده‌اندکانورتر و نمایشگر جریان سنج مغناطیسی
کانورتر فلومتر مغناطیسی از مدارات مبدل سیگنال، پردازش سیگنال و مداراتی که وظیفه انجام محاسبات و همچنین آماده‌سازی سیگنال آنالوگ و دیجیتال خروجی را بر عهده دارند تشکیل شده است.


نمایشگر که وظیفه نمایش اطلاعات خروجی را بر عهده دارد بر روی سنسور و یا با اتصال چندین متر کابل با فاصله از سنسور قرار می‌گیرد.


لاینینگ فلومتر مغناطیسی

یکی از وظایف اصلی لایننیگ، جلوگیری از اتصال کوتاه شدن سیال و بدنه فلومتر می باشد. لاینینگ فلومتر مغناطیسی مستقیما با سیال در ارتباط می‌باشد و انتخاب نوع صحیح آن در کارکرد پایدار فلومتر دارای اهمیت است.

سیم پیچ

دو سیم پیچ در بدنه فلومتر تحت زوایا مشخص قرار گرفته‌اند که وظیفه ایجاد میدان مغناطیسی یکسان در سراسر لوله را بر عهده دارند.

کانورتر و نمایشگر جریان سنج مغناطیسی
کانورتر فلومتر الکترومغناطیسی از مدارات مبدل سیگنال، پردازش سیگنال و مداراتی که وظیفه انجام محاسبات و همچنین آماده‌سازی سیگنال آنالوگ و دیجیتال خروجی را بر عهده دارند تشکیل شده است.


نمایشگر که وظیفه نمایش اطلاعات خروجی را بر عهده دارد بر روی سنسور و یا با اتصال چندین متر کابل با فاصله از سنسور قرار می‌گیرد.


لاینینگ فلومتر مغناطیسی

یکی از وظایف اصلی لایننیگ، جلوگیری از اتصال کوتاه شدن سیال و بدنه فلومتر می باشد. لاینینگ فلومتر مغناطیسی مستقیما با سیال در ارتباط می‌باشد و انتخاب نوع صحیح آن در کارکرد پایدار فلومتر دارای اهمیت است.

سیم پیچ
دو سیم پیچ در بدنه فلومتر تحت زوایا مشخص قرار گرفته‌اند که وظیفه ایجاد میدان مغناطیسی یکسان در سراسر لوله را بر عهده دارند.

Report this page